• Powiat włocławski
  • Powiat inowrocławski
  • Powiat radziejowski
  • Powiat aleksandrowski
  • Powiat mogileński
  • Powiat lipnowski

Inowrocław > Maraton spotkań osiedlowych w połowie lutego

Inowrocław > Maraton spotkań osiedlowych w połowie lutegoDruga połowa lutego będzie przebiegała w Inowrocławiu pod znakiem spotkań Prezydenta Ryszarda Brejzy z mieszkańcami czterech osiedli. Spotkania te mają charakter cykliczny i pozwalają rozwiązać wiele problemów.

- Tak jak było poprzednio, tematów do rozmów na pewno nie zabraknie. Odpowiedź otrzyma każdy. Ubiegłoroczne rozmowy na tych osiedlach bywały trudne, ale już w ich trakcie udało się wyjaśnić sporo rozmaitych kwestii. Zapraszam wszystkich mieszkańców, bo jest to okazja do porozmawiania o tym, co można zmienić, poprawić – mówi Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

Poprzednie spotkania z mieszkańcami osiedli: Uzdrowiskowego, Starego Miasta, Piastowskiego i Solna odbyły się rok temu. Już krótko po nich udało się rozwiązać niektóre problemy inowrocławian.

Teraz będzie okazja podsumować wszystkie tematy, które omawiano, bowiem prezydent Ryszard Brejza na początku spotkania będzie relacjonował sposób ich załatwienia, lub wyjaśniał, dlaczego jest to  niemożliwe. Później będzie okazja do wspólnej dyskusji.

Przypomnijmy, że w listopadzie ubiegłego roku włodarz spotkał się już z mieszkańcami Mątew i Szymborza. Podczas tych zebrań zasygnalizowano w sumie kilkadziesiąt spraw. Niektóre zostały załatwione niemal „od ręki”. Inne będą wymagały czasu.

Przypominamy, że wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 16.30 i pierwsze pół godziny jest poświęcone kwestiom indywidualnym. Mieszkańcy mogą rozmawiać z naczelnikami wydziałów oraz szefami miejskich instytucji i jednostek o konkretnych problemach. Spotkanie otwarte z udziałem prezydenta rozpoczyna się przeważnie około godziny 17.00.

Harmonogram spotkań Prezydenta:
- 21 lutego, godz. 16.30 - spotkanie z mieszkańcami Osiedla Uzdrowiskowego, hala widowiskowo-sportowa, al. Niepodległości
- 22 lutego, godz. 16.30 - spotkanie z mieszkańcami Osiedla Piastowskiego, Gimnazjum nr 3, ul. Łokietka
- 23 lutego, godz. 16.30 - spotkanie z mieszkańcami Osiedla Stare Miasto, klub „Kopernik”, ul. Toruńska
- 24 lutego, godz. 16.30 - spotkanie z mieszkańcami Osiedla Solno, Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Sobieskiego

Inowrocław > Spróchniałe drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi

Inowrocław > Spróchniałe drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludziPrzez dwa tygodnie zamknięta będzie ulica Kasztanowa. Ma to związek z wycinką spróchniałych drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i znajdujących się tam domów.

Miasto kilkanaście miesięcy temu wystąpiło, o czym już informowaliśmy, do władz powiatu z wnioskiem o wydanie zgody na usunięcie kilkunastu spróchniałych drzew na ulicy Kasztanowej. Ich pozostawienie zagrażałoby bezpieczeństwu mieszkających tam ludzi.

Wniosek dotyczył 15 obumarłych lub spróchniałych drzew spośród ponad 50 rosnących przy ulicy na osiedlu Solno. Zdaniem specjalistów, stan drzew grozi tym, że runą przy silniejszym wietrze, a wtedy zagrożone są stojące wzdłuż ulicy domy.

Już latem ubiegłego roku doszło do takiej sytuacji. Spróchniałe drzewo zwaliło się na płot jednej z posesji. Na szczęście, nikomu nic się nie stało.

- Pisałam ten wniosek z bólem serca, bo zależy mi na każdym drzewie w mieście. Ale wiele kasztanowców jest kompletnie spróchniałych i przez to zagrażają bezpieczeństwu – wyjaśnia ogrodnik miejski, Urszula Marczewska.

Ulica Kasztanowa zostanie zamknięta na okres od 28 stycznia do 15 lutego. W miejsce usuniętych drzew Miasto posadzi, jak wymaga prawo, nowe.

Inowrocław > Niebawem ruszy przebudowa ulicy Krzymińskiego

Inowrocław > Niebawem ruszy przebudowa ulicy KrzymińskiegoO planowanej dużej inwestycji na osiedlu Rąbin rozmawiano wczoraj podczas spotkania z mieszkańcami. Z zaproszenia Prezydenta skorzystało kilkudziesięciu mieszkańców, którzy oglądali projekt przebudowy prezentowany przez projektanta.

- Przebudowa tej ulicy jest niezbędna. Ta inwestycja powstaje dla was, więc proszę o społeczny nadzór nad nią – apelował do mieszkańców okolicznych bloków obecny na spotkaniu Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

W spotkaniu brał udział również radny Jarosław Kopeć, który przez 2 lata walczył o remont inwestycji, aż wreszcie jej plan znalazł się w tegorocznym budżecie miasta.

Mieszkańcy najwięcej pytań mieli do projektanta w związku z usytuowaniem miejsc parkingowych, pomysłem na odwodnienie ulicy oraz przebiegiem chodników i lokalizacją progów zwalniających.

Kilkanaście nowych wpustów do kanalizacji deszczowej powinno rozwiązać problem zalewania ulicy.

Nie wiadomo, czy zostanie uwzględniony głos o zakaz wjazdu samochodów dostawczych na ulicę Krzymińskiego. W tej materii mieszkańcy nie byli jednogłośni. Jedni domagali się wprowadzenia ograniczenia, a inni zauważali, że jakoś trzeba dowozić towar do znajdujących się tam sklepów.

Gruntowny remont ul. Krzymińskiego odbędzie się najprawdopodobniej latem, aby zminimalizować uciążliwości dla działających obok placówek oświatowych. Przetarg w tej sprawie ma zostać ogłoszony wiosną.

Remont ulicy ma objąć nie tylko nawierzchnię. Po zakończeniu inwestycji znajdzie się przy niej 170 miejsc postojowych, będą też nowe chodniki oraz progi zwalniające, w tym wyniesione skrzyżowanie obok hali widowiskowo-sportowej spełniające tę rolę.

Prezydent Ryszard Brejza przyjął również propozycję zmian w oświetleniu, którą złożyli na spotkaniu mieszkańcy.

Inowrocław > Stypendia dla zdolnych artystów

Inowrocław > Stypendia dla zdolnych artystówDo końca lutego można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego na rzecz Miasta Inowrocławia. Stypendium obejmuje zadania w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury lub ochrony zabytków.

Stypendia przyznawane są przez Prezydenta Miasta Inowrocławia Ryszarda Brejzę od 2008 roku. Podstawę prawną stanowi uchwała nr XIV/223/2008 rady Miejskiej Inowrocławia z 24 stycznia 2008 r.

- Cieszę się, że po raz kolejny możemy wesprzeć zdolnych artystów, którzy na co dzień mają ogromny wkład w kulturalny rozwój Inowrocławia. Zapraszam inowrocławian do składania wniosków – mówi Prezydent Ryszard Brejza.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku otrzymali je Mariusz Michałowski z zespołu Ave (6500 zł na wydanie płyty zespołu), Agata Szudzik (2000 zł na wydanie tomiku poezji oraz prowadzenie warsztatów poetyckich) oraz Martyna Meller (1500 zł na rozwój artystyczny).

Wnioski o stypendium powinny zawierać:
- dane osobowe (imię lub imiona, nazwisko, adres) kandydata (kandydatów),
- informacje o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, popularyzatorskim, konserwatorskim wraz z dokumentacją,
- program stypendium obejmujący cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium oraz termin zakończenia,
- szacunkowy koszt przedsięwzięcia oraz wnioskowaną kwotę,
- w przypadku studentów - opinię opiekuna artystycznego,
- jeśli kandydat pobiera inne stypendium - informacje o tym stypendium, w szczególności celu, na który zostało przyznane i o okresie jego pobierania.

Wnioski można składać do 28 lutego 2017 r. osobiście w Urzędzie Miasta Inowrocławia (Biuro Obsługi Interesantów) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław.

Inowrocław > Nowe lampy na osiedlu Nowym

Inowrocław > Nowe lampy na osiedlu NowymBlisko 30 tysięcy złotych będzie kosztowało postawienie kilku lamp przy bocznej ulicy na osiedlu Nowym. Inwestycja na pewno uraduje mieszkańców kilku pobliskich bloków.

Umowa zawarta pomiędzy Miastem, a inowrocławską firmą Elektroem dotyczy uliczki osiedlowej, równoległej do ul. Armii Krajowej. Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia, które obejmuje 6 punktów świetlnych.

Roboty mają zostać wykonane jeszcze w tym kwartale.

Dotąd przy osiedlowej uliczce nie było żadnych lamp. 

Inowrocław > Nowe szkoły po likwidowanych gimnazjach

Inowrocław > Nowe szkoły po likwidowanych gimnazjachW budynkach likwidowanych gimnazjów powstaną szkoły podstawowe. Pomysłem władz miasta na zminimalizowanie niedobrych dla dzieci i młodzieży skutków decyzji rządu w zakresie oświaty jest utworzenie w każdym budynku obecnych gimnazjów nowej szkoły podstawowej.

To sprawi, że dotychczasowe obwody działania obecnych szkół podstawowych zostaną zmniejszone.

Powstaną SP 1, SP 5, SP 8 i SP 14, które funkcjonowały przed 1999 rokiem. W pozostałych inowrocławskich szkołach podstawowych –  dziś sześcioletnich – uczniowie będą pobierać naukę 8 lat.

- Zapewniam wszystkich rodziców i nauczycieli, że uczynię wraz z moimi współpracownikami wszystko, co jest możliwe, aby ograniczyć negatywne skutki zmian w oświacie. Będziemy działać w poczuciu głębokiej odpowiedzialności za dobro dzieci bez względu na koszty finansowe. Najważniejszy jest dla nas interes dzieci i uczniów. Niestety, nie jesteśmy w stanie w pełni ich obronić przed potencjalnymi skutkami źle przygotowanych programów nauczania, braku podręczników, wprowadzenia przez rząd zmian w tempie przypominającym wojnę, której ofiarami mogą być dzieci i nauczyciele. Jesteśmy natomiast w stanie pomóc dzieciom podejmując najlepsze, optymalne decyzje organizacyjne – zapewnia Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

Wstępnie szacuje się, że finansowe konsekwencje likwidacji gimnazjów wyniosą w Inowrocławiu od 2 do 4 mln zł.  Trzeba będzie bowiem znaleźć dodatkowe środki na doposażenie i zmodernizowanie budynków szkolnych jak  również zapewnienie dodatkowych środków dla nauczycieli.

Inowrocław > Konsultacje z mieszkańcami Śródmieścia i Mątew

Inowrocław > Konsultacje z mieszkańcami Śródmieścia i MątewSpotkania z mieszkańcami na temat rewitalizacji na dwóch osiedlach odbędą się pod koniec stycznia w Inowrocławiu. Pierwsze spotkanie konsultacyjne dla całego miasta odbyło się w grudniu.

Pogłębione konsultacje społeczne prowadzone są dla mieszkańców wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

- Celem jest dalsze rozwijanie dialogu i współpracy z mieszkańcami wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, poprzez zbieranie propozycji planowanych przedsięwzięć, przeciwdziałającym negatywnym zjawiskom społecznym występującym na tych obszarach i ich wykorzystaniu przy podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji odpowiednich działań oraz opinii na temat zgłoszonych przez mieszkańców projektów – wyjaśniają pracownicy Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich inowrocławskiego ratusza.

Spotkanie dotyczące mieszkańców Śródmieścia zaplanowano na 25 stycznia 2017 r. o godzinie 16. 30. Odbędzie się w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 im. Świętego Wojciecha przy ulicy Toruńskiej 46-48.

Z kolei mieszkańcy Mątew mogą wziąć udział w spotkaniu 26 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 w restauracji „As” przy ul. Fabrycznej 4.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, pokój nr 2 lub telefonicznie pod numerem 52-35-55-329. 

Inowrocław znów świetlną stolicą województwa!

Inowrocław znów świetlną stolicą województwa!Udało się i to po raz kolejny. Inowrocław znów został uznany za miasto z najładniejszymi iluminacjami w województwie. Nagrodą będzie nowoczesny sprzęt AGD, który otrzymają najbardziej potrzebujący mieszkańcy.

„Świeć się z Energą” to plebiscyt miast na najpiękniej rozświetloną miejscowość w Polsce. Inowrocław po raz kolejny wygrał w głosowaniu na etapie wojewódzkim.

- Nasze miasto jest pięknie oświetlone i każdy, kto miał okazję spacerować wieczorem ulicami, może to potwierdzić. Dziękujemy wszystkim, którzy na nas głosowali. W ten sposób już dziś przyczynili się do pomocy najbardziej potrzebującym inowrocławianom – komentuje wyniki Prezydent Ryszard Brejza.

Nasze miasto, dzięki wygranej w etapie wojewódzkim, zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiego finału i dodatkowo otrzyma energooszczędny sprzęt AGD o wartości 10 tysięcy zł z przeznaczeniem na dowolny cel dobroczynny.

Zostanie on wręczony wiosną podczas specjalnej uroczystości w ratuszu. Rok temu najbardziej potrzebujący mieszkańcy otrzymali 6 lodówek, 4 pralki, dwa piece gazowe i odkurzacz.

Pamiętajmy jednak, że zwycięstwo w województwie to nie koniec zabawy. Inowrocław ma szansę zostać uznany najpiękniej oświetlonym miastem w Polsce. Rok temu zajęliśmy drugie miejsce w kraju. Stawką jest sprzęt wart 40 tysięcy złotych. O szczegółach głosowania będziemy informować.

Inowrocław > Setki tysięcy złotych dla inowrocławskich organizacji

Inowrocław > Setki tysięcy złotych dla inowrocławskich organizacjiBlisko pół miliona złotych przekaże Inowrocław na pomoc społeczną, promocję zdrowia oraz zimowy wypoczynek dzieci. Otrzymają je organizacje pozarządowe działające w mieście.

Łącznie Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza rozdysponował 428 tysięcy złotych. Pieniądze otrzymają organizacje zajmujące się zdrowiem, pomocą dla ubogich i potrzebujących oraz organizujące zajęcia dla młodzieży w czasie ferii zimowych.

- To niezwykle istotne działania, które w Inowrocławiu prowadzone są od wielu lat, a dzięki nim wspieramy najbardziej potrzebujących mieszkańców. Staramy się, aby co roku środki na ten ważny cel nie malały i tak też będzie w roku przyszłym – mówi Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

50 tys. zł otrzyma inowrocławskie koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na prowadzenie banku żywności.

- Dzięki pieniądzom z miasta bank żywności w ogóle funkcjonuje i dlatego pomoc otrzymuje około tysiąca mieszkańców miesięcznie – przyznaje prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Inowrocławiu Wiesława Paszkiewicz.

Tyle samo dostanie Polski Komitet Pomocy Społecznej na prowadzenie magazynów odzieży, mebli i żywności. Z kolei Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka otrzyma 65 tysięcy zł na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Niezapominajka”.

Czytaj więcej...

Inowrocław > Półtora tysiąca nowych drzew i krzewów w mieście

Inowrocław > Półtora tysiąca nowych drzew i krzewów w mieścieZakończono operację nasadzeń nowych drzew i krzewów w Inowrocławiu. W ostatnich tygodniach na skwerach oraz poboczach ulic pojawiło się blisko półtora tysiąca nowych roślin.

Drzewa i krzewy pojawiły się, między innymi, przy ul. Prymasa Józefa Glempa, 59 Pułku Piechoty, Toruńskiej, w Solankach, na cmentarzu komunalnym, na skwerze obok zakładów chemicznych w Mątwach oraz terenie wokół Szkoły Podstawowej nr 16 i na Błoniach.

Jak czytamy w umowie, cel nasadzeń to, między innymi, przeciwdziałanie erozji wietrznej i wodnej oraz przyczynienie się do poprawienia bilansu wodnego i klimatu lokalnego, a także ochrona przed hałasem oraz zanieczyszczeniami komunikacyjnymi i przemysłowymi.

Łączny koszt nasadzeń wyniósł 120 tysięcy złotych, z czego 70 tys. zł Inowrocław otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a pozostała kwota została wyasygnowana z budżetu Miasta.

- Od lat staramy się, żeby miasto było coraz bardziej zielone. Dlatego też co roku w Inowrocławiu przybywa drzew i krzewów. Przecież przyroda to nasze wspólne dobro. Na ten cel zdobywamy solidne zewnętrzne wsparcie finansowe – zauważa Prezydent Miasta Inowrocławia, Ryszard Brejza.

Miasto będzie podejmowało starania, aby uzyskiwać kolejne dofinansowania na nasadzenia w tym roku.

mail: redakcja@info-kujawy.pl

Informacja o ciasteczkach

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia właściwej realizacji usług. Żadne dane użytkownika nie są gromadzone w innych celach niż statystyczne oraz funkcjonalne. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację plików cookies, ustawienia cookies można zmienić w preferencjach przeglądarki.