• Powiat włocławski
  • Powiat inowrocławski
  • Powiat radziejowski
  • Powiat aleksandrowski
  • Powiat mogileński
  • Powiat lipnowski

Inowrocław > Prezydent Miasta ogłosił konkurs ofert na letni wypoczynek

Inowrocław > Prezydent Miasta ogłosił konkurs ofert na letni wypoczynekPonad 40 tysięcy złotych z budżetu miasta przeznaczonych zostanie w tym roku na letni wypoczynek dla inowrocławskich dzieci i młodzieży. Prezydent ogłosił konkurs na wspieranie wykonywania tego zadania przez organizacje pozarządowe.

Dotacje zostaną przyznane podmiotom, które złożą stosowną ofertę. Powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) i w szczególności powinna zawierać:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania z innych źródeł;
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Wnioskowana dotacja nie powinna przekraczać 50 procent całości kosztów realizowanego zadania. Zadanie powinno być realizowane w okresie tegorocznych wakacji letnich i obejmuje okres po dacie podpisania umowy. Adresatami zadania są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 24 lat, mieszkający wyłącznie w Inowrocławiu.

Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionych zadań należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta F.D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław lub złożyć osobiście (w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta Inowrocławia) w zamkniętej kopercie, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 2016 r. z adnotacją: Konkurs ofert 2016 – wypoczynek dzieci i młodzieży – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Młodzieżą. Wzory ofert są dostępne w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta.

W zeszłym roku organizacje pozarządowe na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich dostały dotacje w kwocie 30,5 tys. zł. Dofinansowanie otrzymało dziewięć organizacji na realizację 11 projektów.

Źródło: UM Inowrocław

Dodaj komentarz

Komentarze zawierające słowa wulgarne, obraźliwe oraz szerzące treści reklamowe lub zabronione prawem zostaną usunięte.

Kod antyspamowy
Odśwież

mail: redakcja@info-kujawy.pl

Informacja o ciasteczkach

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia właściwej realizacji usług. Żadne dane użytkownika nie są gromadzone w innych celach niż statystyczne oraz funkcjonalne. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację plików cookies, ustawienia cookies można zmienić w preferencjach przeglądarki.